کارگاه ترجمه

تعداد بازدید:۱۴۸۱

کارگاه یک روزه ترجمه با عنوان « مرزهای آگاهی در ترجمه، ساختارمتن، نشانه های فرهنگی، واکاوی زبان ترجمه » توسط آقای دکتر وحید نژاد‌محمد از اساتید گروه اموزشی زبان و ادبیات فرانسه در مورخ 21/9/95 ویژه دانشجویان دانشگاه تبریز و در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی برگزار گردید.

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۳۹۶