کارگاه های آموزشی

تعداد بازدید:۱۱۲۲۴


1- برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آنالیز فلوژنتیک"

2- برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه کروماتوگرافی - طیف سنجی جزمی Gc Ms"

3- برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه جذب اتمی AAS"

4- برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه جذب اتمی NMR"

5- برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " Real- Time PRC و کاربرد آن"

6- برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " ترجمه"

7- برگزاری کارگاه آموزشی چهار روزه "تجزیه و تحلیل داده های ژنومی و روش های آماری مربوطه با زبان برنامه نویسی R "

8- برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " محاسبات پیشرفته آماری با نرم افزار R"

 

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۳۹۶