کارکنان

تعداد بازدید:۵۴۸۷
 

ریاست: آقای دکتر محمدعلی  بادامچی زاده
آدرس: دانشگاه تبریز -ساختمان تحقیقات علوم پایه 
تلفن: 33393906 - 041

 

معاونت: آقای دکتر علی عبدی کلاثور
آدرس: دانشگاه تبریز -ساختمان تحقیقات علوم پایه 
تلفن: 33393908 - 041کارشناس فنی: خانم مهندس سمیرا میرزادوست                                                                                  

آدرس: دانشگاه تبریز- ساختمان تحقیقات علوم پایه - طبقه 1
تلفن: 33393907 - 041

 

کارشناس:  آقای بهروز  موسی آذری
آدرس: دانشگاه تبریز- ساختمان تحقیقات علوم پایه
تلفن: 33393936 - 041


دفتر گروه : آقای احمد میراب اورنگ                                                                                                  

آدرس: دانشگاه تبریز- ساختمان تحقیقات علوم پایه - طبقه 1
تلفن: 33393911 - 041

 

کارشناس فناوری اطلاعات: آقای مهندس میلاد واحدی فر

آدرس: دانشگاه تبریز - ساختمان تحقیقات علوم پایه

تلفن: 33393947 - 041

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۳۹۹