آگهی‌های مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز

تعداد بازدید:۴۳۴۵

ثبت نام کلاس‌ زبان انگلیسی (پیش‌متوسطۀ 4)

ثبت نام دورۀ آمادگی برای آزمون زبان (UTET)

ثبت نام دورۀ آمادگی برای آزمون UTET 

ثبت نام دورۀ آمادگی برای آزمون UTET

ثبت نام دورۀ آمادگی برای آزمون UTET

ثبت نام دوره آمادگی برای آزمون UTET (ترم2)(لغو گردید)

ثبت نام کلاس‌های زبان انگلیسی، پیش‌متوسطۀ 2 و 3

ثبت نام دوره آمادگی برای آزمون UTET (ترم2)

نحوه شرکت فراگیران در کلاس‌های آموزش زبان خارجی

نحوه شرکت فراگیران در دوره آمادگی  UTET  ترم1  کلاس 1 و 2 

ثبت‌نام آموزش زبان انگلیسی، ویژۀ اعضای محترم هیئت علمی

نحوه شرکت فراگیران در کلاس‌های آموزش زبان خارجی

نحوه شرکت فراگیران در دوره آمادگی  UTET  ترم1  کلاس 1 و 2 

ثبت‌نام آموزش زبان انگلیسی، ویژۀ اعضای محترم هیئت علمی

کلاس‌های ویژه مرکز آموزش زبان دانشگاه تبریز

ثبت‌نام دوره جدید آمادگی برای آزمون UTET (ترم 1)

ثبت‌نام دوره آمادگی برای آزمون  UTET (ترم 1)

ثبت‌نام کلاس های جدید و ادامه ترم‌های قبل دوره های آموزش زبان های خارجی

نحوه شرکت فراگیران در دوره آمادگی آزمون UTET

ثبت‌نام دورۀ فشردۀ آمادگی برای آزمون UTET

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۴۰۱