کارکنان

 

ریاست: آقای دکتر بادامچی زاده
آدرس: دانشگاه تبریز -ساختمان تحقیقات علوم پایه 
تلفن: 33393936


کارشناس فنی: خانم مهندس سمیرا میرزادوست                                                                                  

آدرس: دانشگاه تبریز- ساختمان تحقیقات علوم پایه 
تلفن: 33393907

 

کارشناس:  آقای بهروز  موسی آذری
آدرس: دانشگاه تبریز- ساختمان تحقیقات علوم پایه

تلفن: 33393911


دفتر گروه : آقای احمد میراب اورنگ                                                                                                  

آدرس: دانشگاه تبریز- ساختمان تحقیقات علوم پایه 
تلفن: 33393908

 

 

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۲۷