* ثبت نام دوره آزاد Comsol  & Matlab

ثبت نام دوره آزاد  تومر مقدماتی

* ثبت نام دوره آزاد  تومر پیشرفته

 *  فراخوان و ثبت نام دانش پذیران دوره عالی مدیریت کسب و کار DBA  در قالب دوره های آموزش آزاد برای مدت 2 سال.

 * دوره آموزشی زبان ترکی استانبولی Tomer
 * برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آنالیز فلوژنتیک"
 * برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه کروماتوگرافی - طیف سنجی جزمی Gc Ms"
 *  برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه جذب اتمی AAS"
 *  برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " آشنایی با اساس و روش کار دستگاه جذب اتمی NMR"
 * برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " Real- Time PRC و کاربرد آن"
 *  برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " ترجمه"
 *  برگزاری کارگاه آموزشی چهار روزه "تجزیه و تحلیل داده های ژنومی و روش های آماری مربوطه با زبان برنامه نویسی R "
  * برگزاری کارگاه آموزشی یکروزه " محاسبات پیشرفته آماری با نرم افزار R"